House

0 items
0

Regulamin


REGULAMIN

REGULAMIN KOMISU Z UBRANKAMI DO CHRZTU 

§1 Komisant zwany dalej Sprzedającym oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się sprzedażą towarów w formie wtórnego użycia

§2 Sprzedaż komisowa odbywa się  poprzez stronę internetową www.skarb-malucha.com

§3 Ceny w komisie są podanymi w złotówkach cenami brutto i znajdują się na każdym produkcie.

§4 Po zakupieniu towaru kupujący ma 48 godz ( 2 dni robocze ) na dokonanie wpłaty jeśli wybraną forma płatności jest przelew. Po tym czasie umowa zakupu jest unieważniona.

§5 Zakupiony w Komisie towar nie podlega reklamacji, zwrotowi ani wymianie. Zakupione i dostarczone produkty są produktami używanymi i nie są objęte gwarancją, chyba że produkt został oddany w komis z jeszcze ważną gwarancją producenta, wtedy taką gwarancje Kupujący otrzymuje.

§6 Przy komisie został utworzony również sklep, w którym sprzedawane są nowe ubranka,  akcesoria dziecięce, tekstylia domowe.

§7 Komis nie robi wyjątków od regulaminu.

§8 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów. Służymy wszelką radą przed zakupem
600259113
kontakt.skarbmalucha@gmail.com
W opisach przedmiotów staraliśmy się jak  najrzetelniej przedstawić zalety i ewentualne wady przedmiotu.
Proszę wziąć pod uwagę iż stroje są używane i mogą wykazywać pewne niedoskonałości

Regulamin sprzedaży produktów nowych

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
II.DEFINICJE
III.WARUNKI UCZESTNICTWA KLIENTA W SERWISIE
IV.RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
V.WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
VI.ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
VII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SKARB-MALUCHA VIII.PŁATNOŚCI
IX. WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARÓW
X. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW
XI.ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW
XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W ODNIESIENIU DO SPRZEDAZY TOWARÓW
XIII.POLITYKA PRYWATNOŚCI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
XIV.POLITYKA COOKIES
XV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Klientów Serwisu oraz Usługodawcy, a także zasady świadczenia usług przez serwis internetowy www.skarb-malucha.com

II.DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
2. Usługodawca – Małgorzata Skowron prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Skowron, ul. Mikołaja Kopernika 16/35, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672128348, REGON: 367437126, adres elektroniczny: kontakt@skarbmalucha@gmail.com
3. Klient/Użytkownik- ,osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, która spełnia warunki Regulaminu, dokonała prawidłowej Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto, korzystająca z zamieszczonych ofert wynajmu i/lub innych usług świadczonych przez Serwis. Klient w rozumieniu niniejszego regulaminu to również Gość – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która spełnia warunki Regulaminu korzystająca z zamieszczonych ofert wynajmu i/lub innych usług świadczonych przez Serwis, która nie dokonała rejestracji i nie założyła konta a w procesie sesji zakupowej podaje dane (w tym: dane osobowe, adres zamieszkania, adres dostawy) wymagane przez formularz do zamówienia bez rejestracji.
4. Zarejestrowany użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, która dokonała rejestracji w Serwisie i założyła Konto użytkownika.
5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
7. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem www.skarb-malucha.com, prowadzony przez Usługodawcę,
8. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu.
9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, w drodze jego akceptacji przez Użytkownika.
10. Konto użytkownika – indywidualny panel Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do korzystania z funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych użytkowników.,
11. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.
12. Strój/Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy najmu pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, lub sprzedaży zgodnie z regulaminem
13. Formularz zamówienia – formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia zakupu produktu lub/ i zawarcie umowy najmu Stroju
14. Formularz rejestracyjny-formularz on-line umożliwiający utworzenie Konta użytkownika

III.WARUNKI UCZESTNICTWA KLIENTA W SERWISIE

1. Klientami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które są zdolne do zawierania wiążących umów w świetle obowiązującego prawa, mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoby prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warunkiem rozpoczęcia  świadczenia Usług przez Serwis jest zaakceptowanie warunków Regulaminu.
2. Osoby i podmioty wymienione w ustępie 1 powinny zapoznać się i zaakceptować warunki
3. Klient poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na przesyłanie przez Serwis na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji handlowych (Newsletter). Klient w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W przypadku rezygnacji Klient niniejszym  akceptuje, iż będzie się zapoznawał samodzielnie z informacjami handlowymi poprzez stronę www.skarb-malucha.com
4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w każdym momencie pod adresem: www.skarb-malucha.com/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

IV. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
a) udostępnianie danych i materiałów znajdujących się na Serwisie,
b) umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu,
c) założenie i prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie,
d) umożliwienie złożenia zamówienia i zawarcia umowy najmu,
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, dodania kolejnych Usług elektronicznych, a także do całkowitego usunięcia Serwisu, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu z
poszanowaniem praw Użytkowników.

V. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
a) komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Platformy,
b) dostęp do sieci Internet
c) odpowiednie oprogramowaniem, w tym co najmniej przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z włączoną obsługą Java Script.
2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
3. W ramach korzystania z Serwisu zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisu, z wyjątkiem treści zamieszczonych bezpośrednio przez Użytkownika.
4. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

VI. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Podstawowe usługi Serwisu są świadczone w zakresie:
– wynajmu czasowego strojów i akcesoriów do chrztu
– sprzedaży nowych ubrań i akcesoriów
2. Zakres świadczonych usług może ulec zmianie.

VII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SKRAB-MALUCHA

1. Użytkownik nie może skutecznie ubiegać się o zrealizowanie zamówienia przez Serwis ani nie będzie przysługiwało mu roszczenie z tytułu poniesionej przez niego szkody, jeśli Serwis popełni błąd w prezentacji Towaru, jego opisie lub cenie, jeżeli: jednoznacznie będzie wynikało, że Serwis popełnił błąd w prezentacji warunków sprzedaży albo Klient mógł zakładać, że Serwis nie dokonałby sprzedaży tak opisanego Towaru za daną cenę, w szczególności poprzez porównanie do cen innych podobnych towarów oferowanych przez Serwis.
2. Serwis zastrzega, że zdjęcia Towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Serwis nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

VIII.PŁATNOŚCI

1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty za wypożyczenie Stroju w następujący sposób:
a) gotówką w momencie odbioru osobistego w siedzibie Usługodawcy,
b) gotówką (za pobraniem) w momencie dostarczenia towaru przez dostawcę,
c) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Usługodawcy,
2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą, wpłaty dokonać należy na rachunek bankowy Małgorzata Skowron, ul. Mikołaja Kopernika 16/35, 39-400 Tarnobrzeg, o numerze: 52 1050 1445 1000 0092 4226 8622 w tytule przelewu lub wpłaty podając imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz numer zamówienia otrzymany w informacji o przyjęciu zamówienia.

IX. WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARÓW

1. W celu dokonania zakupu Towarów Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie serwisu www.skarb-malucha.com każdorazowo przed skorzystaniem z usług Serwisu.
2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem dokonania przez Klienta zapłaty za zakupiony Towar.
3. Po dokonaniu rezerwacji, a przed dokonaniem płatności za Towar, podany przez Klienta adres do wysyłki Towaru do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie.
4. Po dokonaniu płatności za Towar Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Serwis wraz z adresem dostawy oraz danymi do wystawianego przez Serwis dowodu sprzedaży.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, jednakże Klienci, którzy rozpoczęli już Sesję Zakupową, dokonują zakupu na warunkach istniejących w chwili wzięcia udziału w procesie zakupu.
6. Serwis zastrzega prawo do odmowy sprzedaży Towaru Klientowi, w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.
7. Informacja o wysokości obowiązujących stawek rabatów, jakie Klient może uzyskać dostępna jest na stronach internetowych Serwisu.
8. Klienci nie mogą przekazywać otrzymanych rabatów innym Klientom.
9. Zamówienia są realizowane pod warunkiem wpływu na konto bankowe Serwisu zapłaty za Towar, a czas realizacji zamówienia, czyli wysłania Towaru do Klienta, wynosi maksymalnie 30 od dnia wpływu na konto bankowe Serwisu zapłaty za Towar.
10. Koszty transportu i dostawy Towaru ponosi Klient.
11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie z winy Kuriera oraz spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty i niedziele rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
13. Domniemywa się, że rzecz była wydana Klientowi w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku.
14. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Klienta jeżeli Klient dopuszcza się naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
15. Wskazane w umowie wezwania, deklaracje i oświadczenia między stronami umowy dokonywane są za pomocą poczty elektronicznej, chyba że  niniejszy Regulamin stanowi inaczej, przy czym strony przyjmują, iż dla wywołania skutków przewidzianych w umowie są one skuteczne od dnia akceptacji niniejszego Regulaminu oraz z chwilą wprowadzenia do systemu informatycznego Strony, w taki sposób aby mogła się ona zapoznać ze złożonym przez druga Stronę oświadczeniem lub inną informacją. Serwis może zażądać od Klienta Serwisu złożenia jakiegokolwiek oświadczenia kierowanego do Usługodawcy w formie pisemnej lub innej przewidzianej przez powszechnie obowiązujące prawo. Wówczas termin do ustosunkowania się Serwisu do takiego oświadczenia biegnie od daty doręczenia Serwisowi oświadczenia w formie pisemnej.
X. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby Klienci mogli nabyć/wypożyczyć Towary, które zarezerwowali w Koszyku Zamówień. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia zamówione Towary są dostępne w magazynie Serwisu lub u dostawców Serwisu.  Informacje o produktach dostępnych w Serwisie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Serwisu.
2. W przypadku niedostępności Towaru, po dokonaniu płatności przez Klienta, Serwis zwróci Klientowi poczynione opłaty w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości przez Serwis o niedostępności Towaru.
3. Płatności w ramach Serwisu dokonywane są przez Klienta przed wysłaniem zakupionego lub najmowanego Towaru.

XI.ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Serwisu zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Po wykonaniu usługi przez Usługodawcę w całości, za wyraźną zgodą Konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Niniejsze postanowienie stanowi informację dla konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi przez Usługodawcę.
4. Usługobiorca, uprawnienie do odstąpienia od umowy może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Małgorzata Skowron, ul. Mikołaja Kopernika 16/35, 39-400 Tarnobrzeg lub na adres elektroniczny: biuro@skarb-malucha.com.
5. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy Usługobiorca może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego w Serwisie, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy, zwróci Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności.
8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W ODNIESIENIU DO SPRZEDAŻY TOWARÓW

1. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących sprzedaży Towarów przez Serwis na adres poczty elektronicznej: kontakt@skarb-malucha.com
2. W przypadku uznania reklamacji Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru. Należność za zakupiony przez Klienta Towar zostanie mu zwrócona w terminie 14 dni od otrzymania przez Serwis podpisanego przez Klienta rachunku korygującego.
3. W przypadku, gdy nie było konieczności wystawiania faktury korygującej, należność za zakupiony przez Klienta Towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru przez Serwis. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana płatność za Towar. Koszt odesłania Towaru przez Klienta w przypadku uwzględnienia reklamacji podlega zwrotowi przez Serwis.
4. .Jeśli Towary posiadają gwarancję jakości producenta, wówczas uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być wyłącznie zgłaszane bezpośrednio w miejscach serwisowych wskazanych na karcie gwarancyjnej. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele.
5. .Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
– oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, telefon),
– przedmiot reklamacji,
– okoliczności uzasadniające reklamację.
6. Serwis zawiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.
7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Serwis zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

XIII.POLITYKA PRYWATNOŚCI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych użytkowników Serwisu. Użytkownicy mogą za pośrednictwem Serwisu kontaktować się z Administratorem, zapisać się na newsletter, przeglądać ofertę sklepu internetowego , założyć profil użytkownika w sklepie umożliwiającym przechowywanie danych użytkownika wykorzystywane przy składaniu zamówień, zawrzeć za pośrednictwem sieci internet umowę najmu, umowę zakupu produktów oferowanych w sklepie.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Małgorzata Skowron prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Skowron, ul. Mikołaja Kopernika 16/35, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672128348, REGON: 367437126, adres elektroniczny: kontakt@skarb-malucha.com.

3. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Serwis w tym w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania, operacyjności Serwisu rejestracją konta, złożeniem i realizacją zamówienia. .Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Witryny może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej usługi.

5. Cele przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe, podane przez Użytkownika na stronie www.skarb-malucha.com są przetwarzane w różnych celach :

a)Świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, udostępniania ofert
b)Zawierania umowy najmu stroju Udostępniania formularza kontaktowego celem obsługi zamówień
c)Obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym  przetwarzane są w następujących celach: świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na prezentowaniu Użytkownikom treści zamieszczonych na Serwisie, oraz udostępniania formularza kontaktowego; obsługi zamówień składanych bez rejestracji konta, obsługi reklamacji.
d)Świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu i obsługi konta Użytkownika, obsługi zamówień składanych przez zarejestrowanego Użytkownika; prezentowania historii zamówień; obsługi reklamacji.
e)Realizacji złożonego zamówienia
f)Dane zbierane w ramach skrzynki kontaktowej przetwarzane są na potrzeby udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie
g)Dane zbierane w ramach newslettera przetwarzane są na potrzeby wysyłki informacji handlowych do Użytkownika, który wyraził na to zgodę
h)Dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach statystycznych i analitycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.

6. Podstawa przetwarzania danych osobowych
a) Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Najmu, Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
b) Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

a). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi newslettera, umowy najmu, , zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

8.Twoje Prawa
Masz prawo:
a) dostępu do twoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c)żądania usunięcia
d) żądania ograniczenia przetwarzania
e) przeniesienia danych do innego administratora danych f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

9.Odbiory danych (podmioty i usługi z jakich korzystamy)

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce:
a)dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki,
b)osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność,
– dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)
– dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur
– podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową
– firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.
– podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter.

10.Postanowienia końcowe

a) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
b) Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
Certyfikat SSL.

XIV.POLITYKA COOKIES SKARB-MALUCHA.COM

1. Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.skarb-malucha.com wykorzystuje pliki typu Cookies (tzw. „ciasteczka”).
2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator serwisu www.skarb-malucha.com, którym jest Małgorzata Skowron prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Skowron, ul. Mikołaja Kopernika 16/35, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672128348, REGON: 367437126, adres elektroniczny: kontakt@skarb-malucha.com.
4. Pliki Cookies wykorzystywane są w następującym celu:
a) rozpoznanie urządzenia używanego przez Użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
b) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu internetowego, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostosowanie zawartości i funkcjonowania Serwisu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać z Serwisu,
e) zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Użytkownika.

5. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików Cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Administrator informuje, że wyłączenie plików Cookies może wpłynąć na ograniczenie działania niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego.

XV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
3. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisie.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
7. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu, jest prawo polskie.
8. Regulamin sporządzony został w języku polskim. W przypadku gdy Regulamin sporządzony zostanie również w innym języku, w razie rozbieżności między poszczególnymi postanowieniami w każdym z ww. języków, rozstrzygająca jest wersja Regulaminu sporządzona w języku polskim.
9. Wszelkie materiały zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ Serwisu, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
10. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek treści i elementów Serwisu niezależnie od celu i przyczyn takiego rozpowszechnienia.
11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2018